« terug naar vorige pagina

Onze werkwijze

Animo ontwikkelt programma’s die erop gericht zijn gezondheidsproblemen te voorkomen. Om deze preventieve programma’s te kunnen ontwikkelen maakt Animo gebruik van het model Positieve Gezondheid van onderzoeker Machteld Huber. Deze nieuwe benadering van gezondheid vormt de rode draad tijdens het ontwikkelen van al onze programma’s.

Daarnaast is het voor Animo van groot belang dat de programma’s daadwerkelijk aansluiten bij de behoeftes van de inwoners van Oosterhout. Er wordt daarom tijdens het ontwikkelproces uitgebreid aandacht besteed aan het perspectief van de doelgroep en gebruik gemaakt van de Design Thinking methodiek.

 

Meer informatie

 • Om innovatieve preventieve programma’s te kunnen ontwikkelen voor/met de inwoners van Oosterhout, maakt Animo gebruik van een ontwikkelcyclus die gebaseerd is op de Design Thinking methodiek. 

  Op basis van de Design Thinking methodiek worden knelpunten en behoeften van de inwoners van Oosterhouts in kaart gebracht. Dit moet leiden tot nieuwe preventieve programma’s voor diverse (sub)doelgroepen. 

  Het doel van het doorlopen van de ontwikkelcyclus is inzicht te vergaren, te behouden, te kunnen testen, en feedback te verzamelen tijdens het ontwikkelproces, over wat er gewenst is en wat aansluit bij de doelgroep. De ontwikkelcyclus die Animo doorloopt kent 7 stappen. 

  Het begint met het matchen van de juiste doelgroep aan de vraag. Op basis van onderzoek in focusgroepen worden vervolgens knelpunten en behoeftes van inwoners van Oosterhout in kaart gebracht.  

  Na de focusgroep gesprekken organiseren we een zogenaamde ontwikkeldag. Tijdens deze dag delen we de ervaringen en behoeften die we hebben opgehaald en gezamenlijk wordt bekeken welk antwoord we als 5 samenwerkende organisaties kunnen bedenken op de behoeften van de doelgroep. 

  De ideeën worden vervolgens uitgewerkt en teruggekoppeld aan de doelgroep om te controleren of de oplossingen nog altijd aansluiten bij de behoeftes. Zo nee, dan wordt de feedback verwerkt, zo ja dan wordt het programma tot uitvoering gebracht en vervolgens geëvalueerd.

 • De Design Thinking methode is een oplossingsgerichte werkmethode waarmee mensgericht en vernieuwend uitdagingen aangevlogen kunnen worden. Door het niet lineaire karakter van Design Thinking is er ruimte om heen en weer te bewegen door de verschillende stappen van de methode waar nodig, dat ten goede aan het proces en de oplossing.  

   

  De methode kent 3 fases: Inzicht fase, Ideeën/oplossingen fase en de impact fase. Iedere fase bestaat vervolgens uit een aantal stappen die doorlopen kunnen worden om dichterbij een passende oplossing te komen. 

  Onder de ‘Inzicht fase’ vallen de ‘Emphatize’ en ‘Define’ stappen. Het doel van deze fase is begrip en inzicht te vergaren over wat er speelt bij de doelgroep omtrent behoeftes en wensen, om vervolgens de uitdaging/vraag helder te defineren. 

  De ‘Ideeën/oplossingen fase’ bestaat uit de ‘Ideate’ en ‘Prototype’ stappen. In deze fase ligt de nadruk op het bedenken en verzamelen van zoveel mogelijk ideeën die aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep en het maken van een prototype van de gekozen ideeën en oplossingen. 

  De ‘impact fase’ is de laatste fase waarin de ‘Test’ stap wordt uitgevoerd. In deze fase ligt de focus op het testen van de gekozen prototypes samen met de doelgroep. Te leren van eventuele feedback die daaruit volgt en bij te stellen waar nodig.  

  Na het succesvol en volledig doorlopen van de 3 fases is er een product, dienst, of programma ontwikkeld dat aansluit bij de behoeftes en wensen van de doelgroep. 

 • ‘Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal.’  – Machteld Huber 

  Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert 
  Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder.  

  Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.  

  Die brede blik op gezondheid, is uitgewerkt in zes pijlers. Die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven.  

  De zes pijlers

  – lichaamsfuncties
  – mentaal welbevinden 
  – zingeving 
  – kwaliteit van leven 
  – meedoen 
  – dagelijks functioneren 

   

   

   

   

   

   

  Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het een instrument dat kan worden ingezet bij een gesprek over gezondheid en welzijn. Het stimuleert je om zelf na te denken over hoe het met je gaat, wat je wil veranderen en wie of wat er nodig is in jouw omgeving om dat te bereiken. Zorgverleners, welzijnswerkers en HR-managers bijvoorbeeld kunnen de tool inzetten bij gesprekken over gezondheid. 

  Kijk voor meer informatie over Positieve Gezondheid eens op Wat is het? – Institute for Positive Health (iph.nl)  

  Of bekijk onderstaande animatievideo:

  In 2021 heeft Animo een webinar georganiseerd over Positieve Gezondheid. Machteld Huber heeft daar haar gedachtengoed van Positieve Gezondheid uitgebreid toegelicht. Bekijk de webinar hieronder terug: